Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 31.10.2023 r. podpisała w Wojewodą Lubuskim następujące umowy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
– „Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 4.073.758,44 zł, w tym dofinansowanie: 2.426.821,00 zł;
– „Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – Wartość całkowita: 2.319.839,91 zł, w tym dofinansowanie: 1.375.667,00 zł;
– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 2.063.862,40 zł, w tym dofinansowanie: 1.229.498,00 zł;
– „Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Przybymierz, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 619.060,85 zł, w tym dofinansowanie: 371.436,00 zł;
– „Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim” – Wartość całkowita: 4.673.653,58 zł, w tym dofinansowanie: 2.804.192,00 zł

Więcej: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2023

Między Nami Pokoleniami

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
w Zaborze, jako realizator projektu pt. „Między Nami Pokoleniami” 14.07.2023 r., zorganizowało kolejny warsztat, tym razem w Pszczelarni Słodnik – rodzinnej pasiece w Zaborze. Uczestnicy z terenu ośmiu gmin: Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór wzięli udział w wyjątkowej imprezie edukacyjno – integracyjnej.
W ramach spotkania przeprowadzony został warsztat pt. „O chlebie miodzie i pszczołach”, podczas którego Uczestnicy mieli możliwość poznania różnych rodzajów zbóż i mąk, używanych do przygotowania tradycyjnego zakwasu i wypieku domowego chleba w piecu chlebowym, opalanym drewnem. Podczas prelekcji o pszczołach i gospodarce pasiecznej Uczestnicy mogli zobaczyć ścieżkę edukacyjną, dotyczącą owadów zapylających, ogród z roślinami miododajnymi i pyłkodajnymi, specjalne domki do inhalacji powietrzem ulowym i poznać tajniki pracy pszczelarza.
Po części edukacyjnej miała miejsce degustacja upieczonego chleba z domowym smalczykiem i kiszonym ogórkiem oraz wielkopolskiego dania – gotowanych w parniku „pyrów z gzikiem”. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku – ciasta okraszonego sporą ilością miodu. A wszystko to przy akompaniamencie kapeli rozrywkowej Prima Sort, która dała wyjątkowy koncert znanych i lubianych szlagierów warszawskich. Lekka, wesoła i prosta muzyka, regionalny język i humor sprawiły, że wszyscy nasi Uczestnicy byli radośni, rozśpiewani i roztańczeni.

Na zakończenie zostały rozdane gadżety pszczelarskie – domki dla zapylaczy, miodki i pyłek pszczeli.

Serdecznie Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Pszczelarni Słodnik. Mamy nadzieję, że otrzymana dawka pozytywnej energii jeszcze na długo pozostanie w sercach i wspomnieniach naszych Uczestników, a zdobyta wiedza będzie w przyszłości wykorzystana i przekazywana młodszym pokoleniom.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach !!!

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023

Fotki ze spotkania.

 

 

Konsultacje społeczne dot. OOŚ projektu Strategii ZNOF na lata 2021-2030

Zielona Góra, 21 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie Prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto o przystąpieniu do postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2021-2030

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

  1. Informuję o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
  2. Prognoza zostanie podana do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku.
  3. Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach:
  • elektronicznie za pomocą ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/znof oos
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl
  • osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067 Zielona Góra;
  • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 – 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1,65-067 Zielona Góra.
  1. Prognoza dostępna będzie do wglądu w okresie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku:

Do pobrania:

Tekst ogłoszenia

Strategia Rozwoju Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030 – Prognoza oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie strategii z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Uzgodnienie strategii z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Półkolonie Prozdrowotne

Półkolonie Prozdrowotne

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 04.08.2023 r. zawarła umowę z Operatorem Programu „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – Akademickim Związkiem Sportowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 1A, 00-056 Warszawa.

Na realizację 4 półkolonii pozyskano dotację w kwocie 16.800,00 zł

Więcej informacji: https://polkolonie.azs.pl/

 

 

 

Programu „Klub” 2023 – GKS FADOM

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy FADOM otrzymało dofinansowanie w kwocie po 10.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub” 2023 na działania sportowe realizowane na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Więcej na temat programu Klub: https://rzadowyprogramklub.pl/

 

„Woda, woda każdej kropli szkoda”- Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Dnia 02 czerwca 2023 roku odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Woda, woda każdej kropli szkoda”

XXII edycja konkursu „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”
To już 22 lata jak promujemy działania wśród naszych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.
Konkurs miał charakter międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w turnieju wiedzy, ćwiczeniach praktycznych i artystycznych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Woda, woda każdej kropli szkoda”.
Celem konkursu było wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony w formie zabawowej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczeniu czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowieniu im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska. Przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia w swojej Małej Ojczyźnie.
Zadania konkursowe były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała działanie każdemu uczniowi. Tematyka zadań i sposób realizacji zadań angażowały nie tylko uczniów, ale ich rówieśników i rodziców, będących współtwórcami procesu edukacji ekologicznej.
Założeniem konkursu było również ukazanie atrakcyjności zagadnień ekologicznych, poprzez możliwość skutecznego działania w środowisku i dla środowiska.
W konkursie brały udział następujące placówki:, Szkoła Podstawowa nr 1- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa nr 2- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa – Niwiska, Szkoła Podstawowa – Wicina, Szkoła Podstawowa – Wężyska, Przedszkole nr 1 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole nr 2 – Nowogród Bobrzański.
Uczniowie nad zadaniami pracowali od listopada 2022r. do maja 2023r.
Podsumowanie pracy odbyło się na Gali dnia 2 czerwca 2023 r. w Guzowie. Przy udziale gości zaproszonych uczestnicy wykonywali zadania o tematyce ekologicznej, oraz prezentowali realizację swoich zadań konkursowych.
Za zrealizowanie zadań wszystkie placówki otrzymały nagrody, gdyż nie rywalizowaliśmy ze sobą tylko ze złymi nawykami.

 

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2023

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2023.

02.06.2023r.-04.06.2023r.

Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2023

Polsko-Niemieckie dni dzieci 2023

Razem przeciwko żywiołom

Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy 2023

„Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy 2023” – dofinansowanie w wysokości 10.303,63 euro – umowa nr 615/23
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

 

 

 

 

Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie spotkań polsko-niemieckich.

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie.

Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy 2023” – dofinansowanie w wysokości 10.308,63 euro – umowa nr 615/23.
2. „Razem przeciw żywiołom 2023” – dofinansowanie w wysokości 11.547,55 euro – umowa nr 618/23
3. „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2023” – dofinansowanie w wysokości 8.968,30 euro – umowa nr 616/23
4. „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy 2023” – dofinansowanie w wysokości 10.303,63 euro – umowa nr 615/23
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

,,Boberek uczy bezpieczeństwa”- kolorowanka

Zapraszamy do pobrania drugiego wydania kolorowanki dla dzieci pt.: ,,Boberek uczy bezpieczeństwa”.

Plik do pobrania w formacie pdf : kolorowanka

 

Realizatorem projektu była grupa ,, Pomocne Boberki”.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 w ramach zadania „Startuj z FIO- lubuskie lokalnie”.

 

 

Pierwsze wydanie kolorowanki dostępne pod linkiem: https://nowogrodbobrz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Boberek-uczy-bezpieczenstwa-Kolorowanka-@2020-10-16v2.pdf

„Boberek uczy bezpieczeństwa”

Dzięki uprzejmości pani Dyrektor Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim udało się zrealizować założenia naszego projektu „Boberek uczy bezpieczeństwa”. W ramach projektu odbyły się prelekcje nt. bezpieczeństwa podczas podróży, wakacji, zagrożeń jakie stanowią bezpańskie zwierzęta, spotkania z nieznajomymi czy oddalanie się bez informowania rodziców. Wszystkie działania współprowadziła babcie Boberek. Na zakończenie projektu wszystkie przedszkolaki otrzymały opaski odblaskowe oraz kolorowanki.
Realizatorem projektu była grupa „Pomocne Boberki”.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 w ramach zadania „Nowe FIO- lubuskie lokalnie”.

 

 

 

 

 

 RAZEM PRZECIW ŻYWIOŁOM 2022.

RAZEM PRZECIW ŻYWIOŁOM 2022.

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 04.11.2022-6.11.2022

Polsko-Niemiecki Plener Rzeźbiarski

Polsko-Niemiecki Plener Rzeźbiarski,

Nowogród Bobrzański 19.08.2022-20.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska, Gmina Nowogród Bobrzański”.

Informacja - nagłowekGmina Nowogród Bobrzański w dniu 08.08.2022 r. podpisała umowę nr 357/2022 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp., Filia w Zielonej Górze na realizację projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska, Gmina Nowogród Bobrzański”.

Wartość bezzwrotnej pomocy finansowej: 243.000,00 zł

 

 

 

 

 

1 2 3 13


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN