Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.nowogrodbobrz.pl

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.nowogrodbobrz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • nie jest możliwe dotarcie do wszystkich istotnych treści bez użycia myszki (przy pomocy klawiatury),
 • brak opisów alternatywnych dla niektórych zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami,
 • niektóre dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w instytucji, która jest autorem i dysponentem informacji.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • transmisje (streaming video live) są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Batkowski, s.batkowski@nowogrodbobrz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517886280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. lubuskie
 2. zielonogórski
 3. Nowogród Bobrzański
 4. Nowogród Bobrzański
 5. ul. Słowackiego 11
 6. 66-010 Nowogród Bobrzański

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów.
 4. Parking jest bezpłatny.
 5. Przy ulicy przed wejściem do budynku Urzędu.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody.
 2. Przy schodach znajduje się poręcz.
 3. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 10%.
 4. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 220 centymetrów.
 5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 6. Otwierają się na zewnątrz.
 7. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 8. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 9. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 10. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 11. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 3. Punkt obsługi znajduje się

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 1. Ciąg schodów składa się z 12 stopni.
 2. Stopień ma wysokość 23 centymetrów.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 1. Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN