Komunikat w sprawie jakości wody w Dobroszowie Wielkim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze,po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr 150/2023-20 i 150/2023-21 z dnia 01.12.2023 r., próbek wody pobranych w dniu 27.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dobroszów Wielki, którego administratorem jest Spółka Wodno – Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, informuje, że w próbce wody pobranej w punkcie: Dobroszów Wielki, ul. Żagańska 16, łazienka (nr próbki 3405/2023), stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, która wynosiła >300 jtk/1 ml. Nie wykryto obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, a 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Pełna treść komunikatu

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033

Ogłoszenie

 

o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański.
Projekt uchwały oraz Regulamin Komitetu Rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 05.12.2023 roku:
– na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim w zakładce Konsultacje Społeczne
– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim (https://nowogrodbobrz.pl/)
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, parter – Biuro Podawcze, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00

Uwagi do projektu uchwały będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2024 roku w postaci:
– papierowej przesłanej na adres Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11 lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim,
– elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@nowogrodbobrz.pl

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
a) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami –  w dniu 12.2023 roku o godzinie 10:00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7

b) zbieranie uwag ustnych podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 12.2023 roku w godzinach od 12:00 do 15:00 oraz w okresie do 09.01.2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, pok. 300, w godzinach pracy urzędu.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański jest pani Anna Zapotoczna.

Zarządzenie  nr 187/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

 

1.12.2023 r.- kasa UM czynna do 13.20

Informujemy, że 1 grudnia 2023 r. kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna do godziny 13.20.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory uzupełniające ławników

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027.

Informacje szczegółowe poniżej:

Wybory ławników –  kadencja 2024-2027

 

UWAGA! Zamknięte schody.

Uwaga!!!

W związku z prowadzonym remontem,  przejście schodkami  pomiędzy ul. Zamkową a ul. Młyńską zostanie zamknięte od 27.11.2023r.

LXXXI sesja Rady Miejskiej w dniu 28.11.2023r.

Sesja Rady MiejskiejZawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2023 r. / wtorek/ o godz. 16:00, LXXXI sesję Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego.
Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ … / Tomasz Sawicki

Porządek obrad

LXXX sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2023r.

Sesja Rady MiejskiejZawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 23 listopada 2023 r. / czwartek/ o godz. 16:00 LXXX sesję Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego.
Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ … / Tomasz Sawicki

Porządek obrad

Bezpłatny koncert zespołu Spokoloko

Bezpłatny koncert zespołu Spokoloko.

MGOKSP Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 7

3 grudnia 2023 godzina 16.00.

Usunięcie azbestu z terenu gminy Nowogród Bobrzański

baner - likwidacja azbestu

Informacja o  zakończeniu zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.”

20  czerwca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nowogród Bobrzański a EKO 24 Barbara Plewko Spółka Komandytowa ( dawniej EKO 24 Sp. z o.o.)   z siedzibą: Chojeńska 42, 74-400 Dębno na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w  2023 roku.”

Prace polegały na demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów, pakowaniu, załadunku i transporcie zdjętych płyt azbestowo-cementowych oraz transporcie płyt  zdemontowanych przez właścicieli nieruchomości w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe oraz ich przekazanie do utylizacji na przystosowane do tego celu składowisko odpadów niebezpiecznych.

Firma wykonała zadanie zgodnie z umową i w wyniku realizacji zadania zdemontowano 1426,06 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 20,05 Mg oraz odebrano 165,71 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 2,30 Mg. Łącznie firma usunęła w 2023r. z terenu Gminy Nowogród Bobrzański 1591,77 m2, co stanowi 22,35 Mg materiałów zawierających azbest.

Odpady zostały zdeponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych EKO-MYŚL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,  Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Szkodliwe działanie  wyrobów azbestowych zawierających azbest na zdrowie i środowisko

Azbest jest substancją szkodliwą dla organizmu człowieka i środowiska. Jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka oraz o działaniu toksycznym przy narażeniu przewlekłym. Stanowi jedno z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Zagrożeniem dla zdrowia są bardzo małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc.  Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu Staje się on niebezpieczny w momencie uszkodzenie (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Azbest może powodować poważne problemy zdrowotne, w tym raka płuc, azbestozę, zwłóknienie płuc, a także inne choroby. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres choroba może się nie ujawniać – pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać nawet po kilkudziesięciu latach od  pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym.

Azbest jest niebezpieczny dla środowiska ponieważ włókna azbestowe są prawie niezniszczalne. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest, które ograniczy uwalnianie włókien azbestu do powietrza. Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega szczególnemu traktowaniu. Odpady zawierające azbest powinny być utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach (składowiskach) przez wyspecjalizowane firmy.

 

 

Realizacja zadania OSP Niwiska

       OSP Niwiska  zrealizowała zadanie w ramach programu „ Przylep – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie”.

W ramach projektu zostało zakupione:

Ubrania specjalnego strażaka ratownika -1szt.

Buty specjalne – 4 pary

Rękawice specjalne – 4 pary

Maski do aparatów oddechowych – 2 szt

Spotkanie z poetką, 17 listopada, godzina 17.00

Spotkanie autorskie z poetką Zofią Chrin-Nowicką  17 listopada 2023 godzina 17.00

Miejsko Gminny  Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Pocztowa 7 , Nowogród Bobrzański

sala “czerwona”, wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

Zmiana terminu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu- budowa wiaduktu drogowego nad LK nr 307 w Nowogród Bobrzański.

Zawiadamiamy o zmianie terminu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, w związku z budową tymczasowego objazdu wraz z budową tymczasowego wiaduktu drogowego nad LK nr 307 w m. Nowogród Bobrzański.

Aktualny termin  16.11.2023r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Całkowicie zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica.

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” Wykonawca robót Eurovia Polska S.A informuje, że wdrożenie kolejnego etapu organizacji ruchu w m. Miodnica obędzie się w dniach 13-15.11.2023r. – nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU – Ptasia Grypa

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce,Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,w szczególności:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

 

Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 31.10.2023 r. podpisała w Wojewodą Lubuskim następujące umowy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
– „Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 4.073.758,44 zł, w tym dofinansowanie: 2.426.821,00 zł;
– „Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – Wartość całkowita: 2.319.839,91 zł, w tym dofinansowanie: 1.375.667,00 zł;
– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 2.063.862,40 zł, w tym dofinansowanie: 1.229.498,00 zł;
– „Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Przybymierz, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 619.060,85 zł, w tym dofinansowanie: 371.436,00 zł;
– „Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim” – Wartość całkowita: 4.673.653,58 zł, w tym dofinansowanie: 2.804.192,00 zł

Więcej: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2023

07.12.2023r.- badania mammograficzne

MAMMOGRAFIADnia 7 grudnia 2023 r. przy Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Decyzją Ministra Zdrowia od listopada br. do badania refundowanego przez NFZ mogą przystąpić Panie w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.- pt.)

Przygotowanie do badania

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN