Ochrona środowiska

INFORMACJA GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.
Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzański, ul. J. Słowackiego 11 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) oraz na  stronie BIP.
Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.
Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Pełna treść dokumentu

PGN_Nowogrod-uzupełnienie_14.12.

AZBEST

logo

W roku 2018 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierających azbest 2018” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2018 r. 9.210,04 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.
Do Urzędu wpłynęło 13 wniosków, w ramach których z terenu naszej gminy wywieziono 1533,682 m2 materiałów zawierających azbest (głównie były to pokrycia dachowe) i co stanowi 18,796 Mg. Prowadzenie akcji, dzięki środkom przekazywanym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przewidywane jest również w roku 2019 i latach kolejnych. O szkodliwości azbestu oraz o metodach jego usuwania możemy przeczytać w wielu publikacjach dostępnych m.in. w Internecie (np. w prezentacji PIP www.wls.uw.edu.pl/strona/PL/pliki/azbest.pps )
Informacje o terminie zgłaszania i rozpatrywania wniosków dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański znajdują się na stronie www.nowogrodbobrz.pl oraz www.wfosigw.zgora.pl.

logo

W roku 2017 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierających azbest 2017” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2017 r. 13 452,60 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.
Do Urzędu wpłynęło 25 wniosków, w ramach których z terenu naszej gminy wywieziono 2824,24 m2 materiałów zawierających azbest (głównie były to pokrycia dachowe) i co stanowi 32,03 Mg. Prowadzenie akcji, dzięki środkom przekazywanym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przewidywane jest również w roku 2018 i kolejnych. O szkodliwości azbestu oraz o metodach jego usuwania możemy przeczytać w wielu publikacjach dostępnych m.in. w Internecie (np. w prezentacji PIP  www.wls.uw.edu.pl/strona/PL/pliki/azbest.pps   )

Informacje o terminie zgłaszania i rozpatrywania wniosków dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański znajdują się na stronie www.nowogrodbobrz.pl oraz www.wfosigw.zgora.pl.

CZYSTE POWIETRZE

baner czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

karynie spalaj

źródło: http://www.plasticseurope.pl/

„Spotkania wokół śmietnika” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W roku 2018 r. w celu rozpropagowania prawidłowego systemu segregacji odpadów zaktualizowano ulotki
dotyczące segregacji,a także przeprowadzono cykl zajęć i warsztatów z zakresu gospodarowania odpadami.
Wszystkie działania udało się zrealizować w ramach kampanii edukacyjnej
„Spotkania wokół śmietnika” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.

ulotka rewers

happeningMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN