Gdzie szukać pomocy? – Punkt Pomocy Rodzinie

Punkt_Pomocy_Rodzinie_maluch
  • Najbardziej pomocną rzeczą jaką możemy zrobić
  dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie.(L.Brommer)

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że od miesiąca listopada br. Punkt Pomocy Rodzinie zmieni siedzibę tj. Dyżury będą pełnione w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 w Domu Kultury przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Specjaliści świadczą NIEODPŁATNIE porady na temat możliwości rozwiązywania następujących problemów:

 • alkoholowego,
 • narkomanii,
 • osób w kryzysie.

Dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie pełni:
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pan Mirosław Walencik, przyjmuje codziennie w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy Urzędu.

 • przedstawiciel pełnomocnika GKRPA Dorota Fornalczyk( w każdy wtorek)
 • psycholog kliniczny i uzależnień Anna Jastrzębska ( w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca)
 • terapeuta uzależnień Leszek Pieńtrzak( w trzeci piątek miesiąca)
 • terapeuta uzależnień – prowadzący terapię dla współuzależnionych Agnieszka Szpak ( w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca)

do pobrania:

Głównymi Zadaniami Punktu Pomocy Rodzinie są:

 • posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które mogą włączyć się w systemowa pomoc dla rodziny,
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez dyżury psychologa i prawnika,
 • udzielenie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania wiedzy na temat Procedury „Niebieskiej Karty” i „Niebieskiej Linii“,
 • współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: sądem, prokuraturą, policją,
 • publikowanie na łamach gazety lokalnej i stronie internetowej BIP artykułów poświęconych szkodliwości narkotyków, alkoholu oraz przemocy i ich skutkom społecznym.

Przychodząc po poradę do Punktu klient otrzyma następującą pomoc:

 • wzmocnienie psychiczne,
 • wskazanie możliwości rozwiązywania problemów,
 • wskazane instytucji mogących wesprzeć podczas rozwiązywania problemów,
 • udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  • wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie w celu rozpoczęcia postępowania w przedmiocie uzależnienia,
  • motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowanie sądowym wraz z opinią biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia pokrycie kosztów biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) powołanych do wydawania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej,
  • współpraca z Posterunkiem Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, Kuratorami oraz Pedagogami Szkolnymi a przede wszystkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • zlecanie przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikom OPS dla potrzeb wydania opinii przez biegłych psychologów lub wszczęcia postępowania sądowego,
  • powiadamianie Policji lub Prokuratury o występujących zjawiskach przemocy w rodzinie.


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN