Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowa kotłowniPrzebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

zdjęcia przed inwestycją:

kotłownia przebudowa

Zagospodarowanie placu zabaw w przedszkolu przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim

szkolna 6 NB Wykonywany jest projekt zagospodarowania terenu. Jednakże są duże problemy, ponieważ przepisy nie pozwalają umieścić urządzeń
placu zabaw (pomimo, że już w tym miejscu był stary plac zabaw) w odległości mniejszej
niż 10 metrów od okien. Kolejnym krokiem jest staranie się o uzyskanie odstępstwa z Ministerstwa, które według otrzymanych informacji może
potrwać około 3 miesiący.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wykonano projekt, na podstawie którego uzyskano 15 maja 2019 roku (za zgodą właściciela
działki) pozwolenie na budowę. Podpisano porozumienie z właścicielem działki w sprawie przejęcia gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Wszczęto postępowanie dotyczące wykupu działki, które ma być zakończone do końca 2019 roku .

 

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

Plakat - świetlice wiejskie - logotypy projektu

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

rozbudowa świtlic„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– nazwa: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

• cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie ilości dotychczasowych miejsc integracji społecznej oraz poprawa ich stanu i wyposażenia poprzez rozbudowę dwóch świetlic wiejskich w Klępinie i w Urzutach oraz rozbudowę swietlicy wiejskiej w Niwiskach w Gminie Nowogród Bobrzański.

• Opis operacji: W wyniku realizacji operacji w gminie Nowogród Bobrzański zostaną rozbudowane dwie świetlice wiejskie w miejscowości Klępina i Urzuty oraz przebudowana świetlica wiejska w Niwiskach. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie zlokalizowana będzie po stronie południowej obiektu i polegać będzie na wybudowaniu pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki. Razem zostaną dobudowane pomieszczenia o łącznej powierzchni 41,17 m2. Natomiast rozbudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Urzuty obejmuje wybudowanie sanitariatów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych i remont sceny. Łącznie w tym przypadku powstaną pomieszczenia o powierzchni 23,5 m2. Z kolei rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska obejmować będzie przebudowę dwóch pomieszczeń tj. sali spotkań i przedsionka o łącznej pow. 71,05 m2. W obiekcie tym w roku 2017 została przeprowadzona termomodernizacja, a w bieżącym roku zostaną wykonane sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON. Wszystkie w/w obiekty są bardzo rzadko wykorzystywane przez mieszkańców do wspólnych spotkań z uwagi na brak sanitariatów, a w przypadku Niwisk również z uwagi na brak sali spotkań. Wszystkie roboty budowlane będą przeprowadzane zgodnie
z projektami budowlanymi załączonymi do wniosku, co przyczyni się do trwałości obiektów i możliwości ich bezpłatnego udostępniania przez co najmniej 5 lat od płatności ostatecznej. Świetlice wiejskie będą służyły społecznościom lokalnym i nie będą generowały dochodu dla wnioskodawcy. Wszystkie działania w ramach realizacji operacji wynikają z potrzeb mieszkańców i zostały dokładnie zaplanowane, aby umożliwić mieszkańcom zaangażowanie w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego. Warto zaznaczyć, że to właśnie mieszkańcy sołectw Klępina, Urzuty i Niwiska nieustanie na swoich zebraniach oraz spotkaniach z Burmistrzem postulują o jak najszybsze wykonanie prac określonych w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Mają oni wiele pomysłów na aktywizacje społeczności lokalnych, tworzenie różnego rodzaju organizacji, w tym kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń. Jednak bez odpowiedniego zaplecza nie mogą oni realizować swoich pomysłów.

2. wartość projektu: 335.185,85 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 213.278,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotyp prow

Modernizacja cmentarza w Dobroszowie Wielkim

modernizacjaW 2017 roku rozpoczęto modernizację cmentarza w Dobroszowie Wielkim.
I etapem inwestycji była wymiana części ogrodzenia. Za kwotę 10.700,00 zł wykonano 107,5 mb ogrodzenia panelowego z podmurówką wraz z 2 furtkami. Inwestycja realizowana była ze środków z funduszu sołeckiego oraz nagrody dożynkowej sołectwa.
Trwają prace nad II etapem inwestycji. W dniu 27 czerwca 2018 r. zakończono roboty związane z wymianą ogrodzenia. Za kwotę 9.054,55 zł wykonano 86 mb ogrodzenia.
Do końca bieżącego roku zostanie jeszcze wykonane utwardzenie ścieżek na cmentarzu oraz wymiana bramy.
II etap inwestycji realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego.

 

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański.

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański. Pierwszy etap obejmuje budowę 53 szt. POŚ, termin zakończenia robót nastąpi do 16.07.2018 r. Drugi termin zostanie zakończony 17.09.2018 r. Obecnie prace trwają w miejscowości Drągowina, gdzie wybudowanych zostanie 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

PROW

Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

zagospodarowanie placu

Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że w roku 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizuje zadanie: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”.

W dniu 17 marca 2017 roku z Wojewodą Lubuskim została zawarta umowa nr 5/27/32/2017 dotycząca przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 2.543.946,00 zł

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej

swietlica-wysokaInwestycja dofinansowana ze środków PFRON na podstawie umowy nr ROPS.IV.63.17.2015 z dnia 15 kwietnia 2016 r., zawartej z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 23.000 zł na remont schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę toalet w świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

logo_pfron_2011_r

 

 

 

 

 

foto: Bartosz Taryma

„Lubuska siłownia pod chmurką” w Nowogrodzie Bobrzańskim

 all

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 18 lipca 2016 roku Gmina Nowogród Bobrzański podpisała umowę na realizację siłowni plenerowej w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na rok 2016. Na ten cel Gmina otrzymała decyzją Sejmiku Województwa Lubuskiego dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. W ramach niniejszego zadania planowana jest realizacja na Wzgórzu Zamkowym siłowni plenerowej wyposażonej m.in. w takie elementy, jak: krzesełko do wyciskania, wyciąg górny, twister, surfer, biegacz, orbitrek, wioślarz, rower, narty czy prasa nożna. Do tego w ramach zagospodarowania terenu planowane jest zakupienie dwóch ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem. Planowane jest również ogrodzenie terenu siłowni. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu, montażem ogrodzenia, a także montażem poszczególnym elementów siłowni i obiektów małej architektury.

tablica

Informujemy, że w dniu 30 października 2016 roku zakończono prace związane z montażem siłowni na terenie Wzgórza Zamkowego. Zapraszamy mieszkańców do korzystania z poszczególnych urządzeń. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć dotyczących inwestycji.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański