Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe (NGO – ang. Non-Govermental Organization) tworzą ważny element społeczeństwa obywatelskiego. Zalicza się je do tzw. trzeciego sektora odnoszącego się do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego (obok sektora pierwszego: administracji państwowej i drugiego: wszelkiego typu organizacji i instytucji nastawionych na zysk, zwanego inaczej sektorem prywatnym). Zobacz: ngo.pl

Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim przyjęła, że realizacja niektórych zadań Gminy Nowogród Bobrzański, może dokonywać się przez współpracę z organizacjami pozarządowym. W związku z tym, będą one otrzymywać na ich realizację pomoc (w tym także finansową z budżetu Gminy). Nadrzędnym celem tej współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej.

OTWARTE KONKURSY OFERT – 2023 r.

Uwaga! – informacje o otwartych konkursach ofert, podstawie prawnej i dokumentach regulujących zakres tej współpracy oraz o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi – BIP Urzędu Miasta – zapraszamy!

Dokumenty do pobrania. : (BIP)

tzn. ,,DUŻY” konkurs

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5

tzn. 19a

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2(1)

 

Wykaz organizacji pozarządowych

GKS “FADOM”
ul. Dąbrowskiego 12
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9730045385
REGON: 973402687
KRS 0000147059 (data dokonania wpisu: 13.01.2003 r.)
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Kościelna 2
66-010 Nowogród Bobrzański
Web: http://parafia.nowogrodbobrz.eu
e-mail: ksm-nowogrod@o2.pl
Stowarzyszenie “Lepiej razem”
Urzuty
ul. Zielonogórska 38
66-010 Nowogród Bobrzański
LZS “Błękitni Kotowice”
Bogaczowska 19
66-010 Nowogród Bobrzański
Działalność statutowa:
Celem zespołu jest rozwijanie różnorodnych form wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa wiejskiego, a w szczególności wśród młodzieży.
Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny “Rosa”
ul. Lipowa 23
Drągowina 66-010
Nowogród Bobrzański
KRS: 0000266728 (data dokonania wpisu: 31.10.2006 r.)
Działalność statutowa:
Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; promowanie wsi Drągowina, gminy Nowogród Bobrzański i województwa lubuskiego; wspieranie i inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego; podtrzymywanie tradycji ludowych; pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych; wspomaganie organizacyjno-rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju i promocji środowiska lokalnego, w szczególności poprzez propagowanie walorów krajobrazowych, turystycznych folklorystyczno-kulturowych.
LZS “Czarni Przybymierz”
ul. Kasztanowa 10
Przybymierz 66-010
Nowogród Bobrzański
Rej. Pow. 1/2007 (data dokonania wpisu: 09.01.2007 r.)
Działalność statutowa:
Celem działania zespołu jest rozwijanie różnorodnych form wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa wiejskiego, a w szczególności wśród młodzieży.
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. 1-go Maja 3
66-010 Nowogród Bobrzański
LZS “Tęcza Kaczenice”
ul. Wiejska 5
Kaczenice 66-010
Nowogród Bobrzański
Web: http://tecza.futbolowo.pl
Rej. Pow. 41 REGON 977923484
Działalność statutowa:
Celem zespołu jest rozwijanie różnorodnych form wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa na terenie objętym działalnością.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Koło w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
Koło Gospodyń Wiejskich w Urzutach
Urzuty ul. Brzozowa 2, 66-010 Nowogród Bobrzański
Nr koła w rejestrze: 0809050001
REGON: 383195219
Parafialny Zespół “Caritas”
Mieści się przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim.
ul. Kościelna 2
66-010 Nowogród Bobrzański
Web: http://parafia.nowogrodbobrz.eu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Koło Terenowe w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
Stowarzyszenie “Bez barier, bez granic”
ul. Kościuszki 41
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9730867638
REGON: 080108666
KRS 0000259373 (data dokonania wpisu: 23.06.2006 r.)
Działalność statutowa:
Promocja idei zdrowego społeczeństwa; dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży; propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; pomoc dla osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja; praca wychowawcza wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży mająca na celu propagowania zdrowego trybu życia bez nałogów; tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom, młodzieży i niepełnosprawnym.
Stowarzyszenie “Crash-Klub”
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
Stowarzyszenie „KOTVICA” Kotowice
ul.Zielonogórska 17
66-010 Nowogród Bobrzański
Tel. 660723424
E-mail: czyza@czyza.pl
Web: http://kotowice.nowogrodbobrz.pl
NIP: 9730966607
REGON: 080376786
KRS: 0000338417
Nr rachunku bankowego:
52 1060 0076 0000 3200 0140 9373
Prezes – Dorota Czyżewska
Zastępca prezesa – Anna Berbeka
Sekretarz – Joanna Balak
Stowarzyszenie – Klub Lotów Dalekodystansowych Gołębi w Nowogrodzie Bobrzańskim
Powstał w styczniu 2009 roku jako Stowarzyszenie zwykłe zgłoszone do Starostwa Powiatu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Zrzesza hodowców i sympatyków gołębi pocztowych z różnych kierunków geograficznych z odległości 1000 kilometrów. Jest współorganizatorem lotów gołębi pocztowych wspólnie z hodowcami z Czech Słowacji i Litwy. Klub Lotów Dalekodystansowych Gołębi podjął starania o przekształcenie
stowarzyszenia zwyczajnego w nowy Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, ułatwi to organizację i transport gołębi na loty – maratony.
Klub Lotów Dalekodystansowych Gołębi jest współorganizatorem wielu zawodów zarówno w kraju jak i zagranicą. Organizuje loty min. Lot Przyjaźni i Pokoju z Monte Casino o puchar im. Gen. Władysława Sikorskiego i gen. Władysława Andersa, a także bierze udział
w lotach z Ostendy, Dunkierki, Orleans, Brest. Wszystkie loty mają charakter sportowy ale także wymiar patriotyczny.Klub Lotów Dalekodystansowych Gołębi w Nowogrodzie Bobrzańskim mieści się w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
Tel. (68)327 65 57
Fax (68)327 65 35
E-mail: sunloft@sunloft.pl

Aktualności stowarzyszenia

LZS „Czarni Drągowina”
ul. Rzeczna 29
66-010 Przybymierz
Nowogród Bobrzański
REGON: 081028805
Działalność statutowa:
– Celem zespołu jest rozwijanie różnorodnych form wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa na terenie objętym działalnością.
Stowarzyszenie „FIBER”
ul. Topolowa 9
66-010 Nowogród Bobrzański
Tel. 667 144 678
E-mail: fiber.nowogrod@gmail.com
Web: http://fibernowogrod.pl
NIP: 9731018947
REGON: 081239465
KRS: 0000523377
Nr rachunku bankowego:
67 2030 0045 1110 0000 0393 4480
Prezes – Roman Mączkowski (tel. 691747627)
Wiceprezes – Stanisław Droszczak (tel. 883924464)
Skarbnik – Marek Janusz (tel. 609279008)
Działalność statutowa:
Stowarzyszenie „FIBER” powstało w sierpniu 2014 roku.
1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego.
2. Dążymy do rozpropagowania zdrowego i aktywnego stylu życia począwszy od dzieci a skończywszy na osobach w kwiecie wieku.
3. Działamy na terenie miasta i Gminy Nowogród Bobrzański. Sport, Rozrywka, Rekreacja i Turystyka, Kultura i Edukacja to nasze priorytety.
Stowarzyszenie Chcieć To Móc
ul. Piaskowa 5
66-010 Nowogród Bobrzański
KRS: 0000385332 (data dokonania wpisu: 4 maja 2011 r.)
REGON: 080645789
Działalność statutowa:
1. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz zapobiegania patologiom, marginalizacji, odrzucenia społecznego.
2. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych.
3. Działania na rzecz integracji europejskiej.
4. Rozwijanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi, z miastami partnerskimi, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Polski oraz poza jej granicami.
5. Organizacja wolontariatu oraz działalność charytatywna.
6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
7. Organizacja działań prozdrowotnych, rehabilitacyjnych, wspierających osoby niepełnosprawne.
8. Promocja gminy Nowogród Bobrzański, województwa lubuskiego, Polski.
9. Pozyskiwanie wsparcia, funduszy i dotacji przeznaczonych na realizację celów statutowych.
10. Podejmowanie działań promujących kulturę, sport, oświatę, edukację, sztukę, pomoc społeczną.
11. Podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków stowarzyszenia.
12. Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi działalność stowarzyszenia.
13. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański, woj. Lubuskiego.
14. Promocja walorów geograficznych gminy Nowogród Bobrzański, woj. Lubuskiego, Polski.
15. Działania proekologiczne.
16. Dbałość o wizerunek miasta, zrównoważony rozwój zagospodarowania przestrzennego.
17. Działania na rzecz zwiększenia świadomości warunków zatrudnienia (szara strefa).
18. Integracja międzypokoleniowa.
19. Pielęgnowanie tradycji ludowych.
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Integracji Społecznej “Gniazdo”
ul. Szkolna 4
66-010 Bogaczów
KRS: 0000358455 (data dokonania wpisu: 2010-06-11)
REGON: 080517175
NIP: 973-09-96-413
Działalność statutowa:
– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Stowarzyszenie Gmina Współpraca Rozwój
ul. Nowogrodzka 4
66-010 Kaczenice
Nowogród Bobrzański
NIP: 9731020826
REGON: 360992340
Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju PRO NOVO
ul. Dębowa 1
66-010 Nowogród Bobrzański
KRS: 0000415882
NIP: 9731008630
Web: http://pronovo.org.pl
Nr rachunku bankowego: 73 2130 0004 2001 0597 3219 0001 (Volkswagen Bank Direct)Powołana na początku 2012 roku przez grupę osób, które chciały stworzyć dla swoich dzieci przyjazne środowisko do wzrastania, które byłoby przedłużeniem domu rodzinnego. Podstawowym zadaniem Fundacji jest zorganizowanie i prowadzenie szkoły. Fundacja zamierza również podejmować inne inicjatywy mające na celu wspieranie rodzin w wychowaniu dzieci. Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.
Prezes Zarządu – Aneta Woźniak-Ziółkowska
Koło Gospodyń Wiejskich „Przybymierz”
Siedziba Przybymierz ul. Rzeczna 5a


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN