Poradnik – druki

Czyli “co i gdzie” w Urzędzie Miasta Nowogród Bobrzański – pomocne karty usług, formularze, wnioski, linki do usług centralnych.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – USC

Tutaj załatwisz sprawy związane z:

 • odtwarzaniem lub sprostowaniem aktów stanu cywilnego,
 • wydawaniem zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • rejestracją urodzeń (zgłoś urodzenie dziecka on-line – obywatel.gov.pl),
 • rejestracją zgonów,
 • zawarciem związku małżeńskiego,
 • oświadczeniem o uznaniu dziecka,
 • zmianą nazwiska.

prowadzi insp. Małgorzata Juszczak

Uwaga: Chcesz wziąć ślub cywilny lub wyznaniowy? Wniosek o odpis aktu małżeństwa. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie? zapraszamy na stronę obywatel.gov.pl, są to centralne usługi  utrzymywane przez Ministerstwo Cyfryzacji ( ilość usług wzrasta wraz z rozbudowywaniem serwisu) powiązane z platformą ePUAP (konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub darmowy  profil zaufany eGO wydawany poprzez platformę ePUAP ), następnie należy zaadresować pismo/wniosek do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim (adres naszej skrytki ePUAP znajdziesz tutaj), podpisać elektronicznie i wysłać. 

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Tutaj załatwisz sprawy związane z:

 • wydaniem lub wymianą dowodu osobistego (druk wniosku),
 • zameldowaniem lub wymeldowaniem,
 • udostępnianiem danych osobowych,
 • rejestracją wyborców.

prowadzi insp. Marzena Cieślik
Szczegółowy sposób załatwiania spraw opisano w Kartach Usług

Uwaga: na stronie obywatel.gov.pl  można oprócz wysłania elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego sprawdzić czy twój dowód jest gotowy, pobrać wniosek lub sprawdzić informacje jak zgłosić urodzenie dziecka – ilość usług wzrasta wraz z rozbudowywaniem serwisu, usługi są centralne utrzymywane przez Ministerstwo Cyfryzacji powiązane z platformą ePUAP (konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub darmowy  profil zaufany albo dowód osobisty z aktywowaną warstwą elektroniczną), następnie należy zaadresować pismo/wniosek do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim (adres naszej skrytki ePUAP znajdziesz tutaj), podpisać elektronicznie i wysłać. 

Czekasz na e-Dowód? Pomyśl nad PIN-em. – krótki poradnik dotyczący e-dowodu

Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż alkoholu

Tutaj załatwisz sprawy związane z:

 • wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nowogród Bobrz. nr LVII/347/14 z dnia 29 października 2014r., Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  nr LVII/346/14 z dnia 29 października 2014 r.)
 • ewidencją działalności gospodarczej tj. wpisem do ewidencji, zmianą wpisu, wykreśleniem z ewidencji,
 • wydaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

prowadzi insp. Karolina Osmulska

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

Ewidencja działalności gospodarczej – wpis do ewidencji:

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Referat Planowania i Finansów

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że wprowadza sms-owy i e-mail-owy system informowania zobowiązanych o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail w bazie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms-y) lub informacje e-mail w przypadku wystąpienia zaległości. Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms) lub e-mail to uniknie kosztów upomnienia.
W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia oświadczenia i złożenia bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, w godzinach jego pracy lub przesłania wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e-mail (podpisany skan dokumentu).

oświadczenie do druku: Oświadczenie

prowadzi insp. Daria Droszczak,

W związku ze zmianami przepisów Ordynacji podatkowej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. informujemy, iż zgodnie z art. 210 §1a decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
Mając na uwadze powyższe od dnia 16 lipca 2018 r. decyzje wydawane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie ustalenia ww. podatków są sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego zawierają stosowny nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.
Treść zarządzenia dostępna jest pod adresem:
http://www.prawomiejscowe.pl

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, inwestycji i Ochrony Środowiska

Planowanie przestrzenne:

 • uzyskaniem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • planowaniem przestrzennym w gminie,

        Prowadzi: Andżelika Surman

          pozostałe pliki do pobrania:

Wynajem Mieszkań Komunalnych

Prowadzi:  – Milena KarczewskaMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN