Konsultacje społeczne dot. OOŚ projektu Strategii ZNOF na lata 2021-2030

Zielona Góra, 21 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie Prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto o przystąpieniu do postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2021-2030

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

  1. Informuję o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
  2. Prognoza zostanie podana do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku.
  3. Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach:
  • elektronicznie za pomocą ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/znof oos
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl
  • osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067 Zielona Góra;
  • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 – 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1,65-067 Zielona Góra.
  1. Prognoza dostępna będzie do wglądu w okresie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku:

Do pobrania:

Tekst ogłoszenia

Strategia Rozwoju Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030 – Prognoza oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie strategii z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Uzgodnienie strategii z Wojewódzkim Inspektorem SanitarnymMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN