Dzień Zagrożenia Skażeniami

Likwidacja azbestu w gminie Nowogród Bobrzański

baner - likwidacja azbestu

Uprzejmie informujemy iż termin składania wniosków na bezpłatny demontaż, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest został przedłużony do 15 lutego 2018 r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku w biurze podawczym urzędu miejskiego.

Po upływie tego terminu wnioski nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego

I. Cel projektu:

Celem projektu jest świadczenie usług społeczne określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17.II

I.I Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym;
 2. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

IV. Wymagania wobec partnera: 

 1. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V.Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim,
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,
 3. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
 5. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI.Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1.  Spełnienie wymogów formalnych
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim – 30 pkt
 3. Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III – max. 70 pkt.

 

Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

 

VII. Termin składania ofert

 Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 12 lutego 2018 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

 

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Milena Karczewska tel. (68) 327-66-10.

 

Załaczniki

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Ferie zimowe 2018 w MGOKSiR

półkolonie 2018Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Nowogrodzie Bobrzańskim

Serdecznie zaprasza na półkolonie zimowe 2018.

Więcej informacji na stronie: http://mgoksir.pl/ lub pod nr tel. 68 3276 557

 

Półkolonie zimowe 2018 w MGOKSiR

Fotorelacja z działania punktu konsultacyjnego

Operetka Wczoraj i Dziś

OPERETKA WCZORAJ I DZIŚ

19.01.2018
godz. 18:00
SALA WIDOWISKOWA MGOKSiR
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
UL. POCZTOWA 7

WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAMY

Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych

W związku z umową partnerską z dnia 2 stycznia 2017 roku na rzecz projektu pt.: ‚Tworzenia i wdrożenie  usług administracji w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” składanego do konkursu nr RPL8.02.01.02-IŹOO-08-K01/17  w ramach Negroidalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra, w Gminie Świdnica 23 października podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr  RPL8.02.01.02-08-0001/17-00.

Wdrażamy projekt e-usług publicznych w Gminie Świdnica

Jest nam niezmiernie  miło poinformować, że w dniu 15.12.2017 r. Euroregionalna Komisja Oceniająca w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Programu

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 zatwierdziła wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o dofinansowanie zadania „Polsko – Niemieckie Dni Dzieci”

Wartość projektu: 17.644,35 euro, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14.997,70 euro

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w Programie „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 

Stwórz z młodymi ludźmi projektbaner - informacja

dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców oraz  domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym        i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

Zasady_OKG_ 2018_OST

Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku Kultury

plakat dzień babci i dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość
z okazji Waszego Święta,
która odbędzie się

19 stycznia 2018 r.
w Domu Kultury
o godzinie 10:00
ul. Pocztowa 7

 

1 2 3 59


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański