Kasa Urzędu Miejskiego nieczynna w środę 19 stycznia 2022.

Uprzejmie informujemy, że w środę 19 stycznia 2022 Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna .

Za utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

„Zarząd Gminwalne zgromadzenienej Spółki Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 roku (tj. wtorek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7, 66 – 010 Nowogród Bobrzański o godzinie 10:00 obędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2021 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 24.11.2021 r. podpisała z Wojewodą Lubuskim umowę nr 16/2021 na realizację własnych zadań bieżących w 2021 r. na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch” w Klubie Dziecięcym przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Gmina uzyskała dotację w kwocie 16.200 zł

Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim – wykonanie toalet oraz pochylni

Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie

UWAGA MIESZKAŃCY DRĄGOWINY!

uwaga PIT

OGŁOSZENIE

W związku z przebudową ul. Kościelnej w m. Drągowina (montażem progów zwalniających) informujemy, że w dniu 11.01.2022r. od godziny 8:30. do godziny 14:00 – ul. Kościelna w Drągowinie będzie  całkowicie nieprzejezdna.

Poniżej został przedstawiony proponowany objazd do m. Sobolice.

Za utrudnienia związane z prowadzonymi robotami budowlanymi serdecznie przepraszamy. Mając na uwadze, że realizowana inwestycja ostatecznie przyczyni się do poprawy warunków  życia i poprawi estetykę ulicy Kościelnej, liczymy na zrozumienie Mieszkańców.

OGŁOSZENIE- DRĄGOWINA OGŁOSZENIE- DRĄGOWINA

 

 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

ciepłoPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Ulotka CEEB

Zebranie Wiejskie sołectwa Dobroszów Mały

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 03 stycznia 2022 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobroszów Mały

w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Dobroszów Mały kadencji 2019 – 2023

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Dobroszów Mały, że Zarządzeniem Nr 186/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.  zostało zwołane Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobroszów Mały na dzień 10 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 17:30, które odbędzie się w autokarze przy placu rekreacyjnym.

Proponowany porządek Zgromadzenia Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
 3. Przeprowadzenie wyborów na sołtysa:
 • Przedstawienie zasad i trybu wyborów organów sołectwa.
 • Wybór komisji skrutacyjnej.
 • Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie Zgromadzenia Wiejskiego.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

/-/ Paweł Mierzwiak

Zebranie wiejskie sołectwa Dobroszów Mały

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 03 stycznia 2022 r.

o zwołaniu Zgromadzenia Wiejskiego Sołectwa Dobroszów Mały.

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Dobroszów Mały, że Zarządzeniem Nr 185/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. zostało zwołane Zgromadzenie Wiejskie Sołectwa Dobroszów Mały celem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Dobroszów Mały kadencji 2019-2023 na dzień 10 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00, które odbędzie się w autokarze przy placu rekreacyjnym.

 

Proponowany porządek Zgromadzenia Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Dobroszów Mały kadencji 2019 – 2023
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

/-/ Paweł Mierzwiak

Zmiana dni i godzin świadczenia usług.

pszokPunkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych, które zlokalizowane jest w miejscowości Klępina, ok. 200 m od granic Miasta Nowogród Bobrzański, w kierunku Zielonej Góry. Na terenie składowiska funkcjonuje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Właścicielem składowiska oraz PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański.

PSZOK świadczy usługi dla osób zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański:

w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00,
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00.

Odpady zebrane w gospodarstwach domowych w sposób selektywny (posegregowany), za wyjątkiem odpadów zmieszanych, właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie dostarczyć (za okazaniem  potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do punktu własnym transportem.

Zgodnie z regulaminem PSZOK-u, osoby z nieruchomości zamieszkanych mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu posegregowane odpady, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.:

Odpady pochodzące z remontów i rozbiórek, czyli gruz betonowy, gruz ceglany,
Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
Glebę i ziemię, w tym kamienie,
Odpady wielkogabarytowe,
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
Baterie i akumulatory
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
Zużyte opony,
Opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i szkła oraz opakowania wielomateriałowe,
Przeterminowane leki,
Odzież, tekstylia,
Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (w tym drewno i gałęzie),
Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, oraz opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, tuszach, olejach i tłuszczach jadalnych.

PSZOK nie przyjmuje:

Szyb samochodowych i części samochodowych, np. zderzaków,
Odpadów w opakowaniach cieknących,
Odpadów zawierających azbest,
Innych odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.

Każdy przywieziony odpad jest ważony i rejestrowany poprzez Kartę potwierdzającą przyjęcie odpadu. W związku z powyższym, każda osoba dostarczająca do PSZOK-u odpad musi posiadać potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Harmonogram odbioru odpadów w 2022r.

haromongramodpadyHarmonogram odbioru odpadów w 2022r.- Gmina Nowogród Bobrzański

HARMONOGRAM 2022

Stawka opłat za odpady komunalne.

STAWKI OPŁAT

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje następująca stawka opłaty za odpady komunalne:
31,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 62,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu) lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

07.01.22r.- URZĄD MIEJSKI BĘDZIE NIECZYNNY.

INFORMACJA
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
07.01.2022 R. (piątek)
URZĄD MIEJSKI BĘDZIE NIECZYNNY.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
( Podstawa prawna – art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – za dzień 01-01-2022)

Ostrzeżenie!!!! Marznące opady.

lód na drodze, slisko IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 lubuskie od 09:00/28.12 do
07:00/29.12.2021 marznące opady, drogi śliskie.

Dotyczy powiatów: krośnieński, nowosolski,
słubicki, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski.

LBW_STAN_20211228054835269Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański