Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Nowogród Bobrzański, 18 października 2021r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

    Na podstawie art. 89 oraz art. 90 § 2 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.:

zawiadamiam

   iż w dniu 28.10.2021r. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy      ul. Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się rozprawa administracyjna w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 0,999 MW” na części działki o nr ewid. 230/1obręb 0009 Klępina, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, woj. lubuskie”, które zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika inwestora BIOPROJEKT OZE Sp. z o.o. ul. Krzywa 3,                59-100 Polkowice, w celu umożliwienia wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie wszystkim stronom.

W związku z powyższym wzywam strony do wzięcia udziału w rozprawie osobiście lub przez pełnomoc-  nika. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone prowadzącemu rozprawę na piśmie, w formie doku-  mentu elektronicznego lub zgłoszone przez stronę do protokołu (art. 33 § 2 k.p.a.). Wzywam również do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy.

Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 k.p.a.).

 

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

UWAGA. Woda w Nowogrodzie Bobrzańskim warunkowo zdatna do spożycia

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 18.10.2021 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim (gm. Nowogród Bobrzański zaopatrującego miejscowości:
Białowice, Cieszów, Dobroszów, Klępina, Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

W związku z powyższym, woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i niemowląt powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia
jakości wody do obowiązujących wymagań.

2021_10_18_HK Ocena jakości wody z wodociągu Nowogród Bobrzański

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Usługa osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej skierowana jest do:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu oszacowania wartości zadania prosimy osoby zainteresowane udziałem o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7 .
Nr tel. 68 3276 843 lub nr tel. kom. 571 310 858.
Zapraszamy również do kontaktu osoby chcące pełnić zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Chęć udziału w programie prosimy zgłaszać do dnia 20.10.2021r.

Program ,,Opieka wytchnieniowa”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim planuje w 2022 roku przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Prosimy osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do dnia 20 października 2021 r. do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7, numery telefonów – 68 32 76 843 lub tel. kom. 571 310 858.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa—edycja 2022”.

 

Badania mammograficzne.

MAMMOGRAFIA

W dniu 03.11.2021r. przy Urzędzie Miasta w  Nowogrodzie Bobrzańskim przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 150 zł.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerami telefonów: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )

Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

 

 

14.10.2021r.- Dzień Edukacji Narodowej

dzien nauczycielaZ okazji
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom oświaty
życzymy zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w procesie nauczania i
wychowania oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy.

KOMPUTER DLA DZIECKA Z RODZINY POPEGEEROWSKIEJ !

komputer KOMPUTER DLA DZIECKA Z RODZINY POPEGEEROWSKIEJ !

OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ DO 26 PAŹDZIERNIKA 2021 W URZĘDZIE MIEJSKIM

✳Gmina Nowogród Bobrzański planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
✅ Podstawowy wymóg: dziecko jest członkiem rodziny, w której jeden z członków rodziny był pracownikiem PGR – krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.
✅Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
▶️​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie,
▶️ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
▶️usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

▶️ szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr ścieżka do wzorów oświadczenia na powyższej stronie DOKUMENTACJA KONKURSOWA/REGULAMIN KONKURSU /ZAŁĄCZNIK 7 LUB ZAŁĄCZNIK 8

Program: „Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową”

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie realizuje program „Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową” skierowany do osób z chorobami narządu ruchu, powodującymi niepełnosprawność fizyczną i społeczną.
Jeśli pracujesz lub jesteś bezrobotnym zdolnym do podjęcia pracy, masz więcej niż 15 a mniej niż 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, mieszkasz w województwie lubuskim, nie odbywasz rehabilitacji w innej placówce – zgłoś się do nas. Pomożemy Ci wygrać z bólem i przywrócimy pełną lub maksymalnie możliwą do osiągnięcia sprawność fizyczną oraz zdolność do aktywności zawodowej.

Więcej informacji:

http://www.szpital.gorzow.pl/joomla/index.php/programy-profilaktyczne/item/5319-pomozemy-wugrac-z-bolem-i-przywrocimy-sprawnosc

Księga kondolencyjna

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim została wystawiona Księga Kondolencyjna pamięci zmarłego.

Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami, związanymi ze spotkaniem na swojej drodze życiowej śp. Grzegorza Jankowskiego – Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.

 

Woda z wodociągu już zdatna do spożycia

 

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 05.10.2021 roku w sprawie przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim (gm. Nowogród Bobrzański)
zaopatrującego miejscowości: Białowice, Cieszów, Dobroszów, Klępina, Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pózn. zm).

2021_10_05_HK_Ocena jakości wody z wodociagu Nowogród Bobrzański

2021_10_05_HK Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowogród Bobrzański.

 

 

,,ŚPIEWAJMY RAZEM”

spiewamy16 października o godzinie 15:00 w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędą się występy zespołów ludowych.

Zapraszamy.

 

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Grzegorza Jankowskiego Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w latach 1990-2010.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach, składamy Rodzinie i Najbliższym zmarłego.
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak
wraz z mieszkańcami Gminy Nowogród Bobrzański

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że wolą zmarłego było pożegnanie w najbliższym gronie rodziny.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim została wystawiona Księga Kondolencyjna pamięci zmarłego.

Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami, związanymi ze spotkaniem na swojej drodze życiowej śp. Grzegorza Jankowskiego – Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.

XLIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskie Nowogrodu Bobrzańskiego zwołuje XLIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się  7 października 2021 r. /czwartek/ o godz.  16:00
w sali Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Sawicki

 

Transmisje z sesji na żywo dostępne są na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/58/gmina-nowogrod-bobrzanski

Klauzula informacyjna: Klauzula sesja Rady Miejskiej

Nagrania archiwalne (przed 01-07-2021r) nadal dostępnie będą na kanale YouTube Nowogrodu Bobrzańskiego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCXL5OtcR1646xyqnpJj9Bvg

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dotacji na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji

Uchwała Nr XLII/382/2021 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych.

UCHWAŁA NR XLII/382/2021

 

Załącznik Nr 1 (Format PDF)        Załącznik Nr 1   (do pobrania – format Word)
Załącznik Nr 2 (Format PDF)        Załącznik Nr 2   (do pobrania – format Word)
Załącznik Nr 3 (Format PDF)        Załącznik Nr 3   (do pobrania – format Word)

 

Czwartek 30 września! Ostatnia szansa na udział w spisie!

Czwartek 30 września to  ostatni dzień spisu powszechnego, dlatego zapraszamy do Urzędu Miejskiego w godzinach 7:00- 18:00 wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku spisowego.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański