Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dotacji na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji

Uchwała Nr XLII/382/2021 Rady Miejskiej  Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych.

UCHWAŁA NR XLII/382/2021

 

Załącznik Nr 1 (Format PDF)        Załącznik Nr 1   (do pobrania – format Word)
Załącznik Nr 2 (Format PDF)        Załącznik Nr 2   (do pobrania – format Word)
Załącznik Nr 3 (Format PDF)        Załącznik Nr 3   (do pobrania – format Word)

 

Program ,,Poznaj Polskę”.

informacja Dzięki uzyskanemu przez Gminę Nowogród Bobrzański wsparciu finansowemu ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim we wrześniu tego roku wyjadą na trzydniową wycieczkę. W trakcie jej trwania odwiedzą takie miejsca jak: Kopalnia Soli „Wieliczka”, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Apteka pod Orłem w Krakowie oraz historyczny zespół tego miasta.

Celem zadania „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez organizację wycieczek szkolnych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób oraz eksperymentować w centrach nauki, które stwarzają warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Remont budynku przy ulicy Nad Bobrem 9

 

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 23.06.2021 r. podpisała umowę nr BSK/21/21/0002013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie budynku mieszkalnego znajdującego się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nad Bobrem 9.

Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą: 219.522,74 zł, a BGK udziela wsparcia w kwocie 175.618,19 zł.

Zakończona realizacja zadania

Gmina Nowogród Bobrzański zakończyła realizację zadania „Usunięcie dzikiego wysypiska i rekultywacja tereny zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Informacja o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=20852

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach: Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 przedmiotem konkursu są działania z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, mające na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujące:

1. Modernizację, remont, renowację budynków znajdujących się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną( budynki mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dąbrowskiego 14, 16),

2. uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (bulwar przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim).

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym doradzać w zakresie dostosowania infrastruktury do organizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi być ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ

b) Partner musi posiadać doświadczenie w organizowaniu działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie organizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim,

b) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,

c) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

d) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.).

e) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a) Spełnienie wymogów formalnych

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim – max. 30 pkt

c) Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III – max. 70 pkt. Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 02.09.2021 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl lub poprzez epuap lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu.

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela: Milena Karczewska tel. 517-886-269

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Zakończona realizacja zadania

Gmina Nowogród Bobrzański zakończyła realizację zadania „Usunięcie dzikiego wysypiska opon i rekultywacja tereny zdegradowanego w Klępinie ”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Informacja o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=20886

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 27.04.2021 r. podpisała dwie umowy

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 27.04.2021 r. podpisała dwie umowy z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze na realizację następujących zadań:
– Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie –  dotacja 50.000 zł – umowa nr ROPS.IV.63.11.2020
– Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim – wykonanie toalet oraz pochylni – dotacja 37.000 zł – umowa nr ROPS.IV.63.13.2020
Więcej: https://nowogrodbobrz.pl/?p=21483

logotyp

Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach

OSP Niwiska

Miło nam poinformować, że nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i kwotę 5 000,00 zł   z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na realizację zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Niwiskach”.
Dziękujemy bardzo serdecznie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku  i pomoc przy realizacji zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – „Mały Strażak”.

OSP Niwiska zdjęcia

 

Na STRAŻY mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański

W dniu 15.06.2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim podpisała ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem umowę o powierzenie grantu nr I/1/2020/G/13 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego – tytuł projektu: „Na STRAŻY mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański”.

Pozyskano dotację w kwocie 9.000 zł na organizację wydarzeń profilaktycznych dot. tlenku węgla w miejscowościach: Wysoka i Drągowina.

Więcej: http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,610,ostateczne-listy-grantobiorcow-w-naborach-12020g-oraz-22020g.html

                           

Lubuska baza sportowa – podpisanie umowy

lubuskabazasportowa

Lubuska baza sportowa
Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 2 czerwca 2021 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr DS.II.512.1.50.2021 na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Drągowina”. W ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa udało się pozyskać kwotę 70.000 zł

Więcej: https://nowogrodbobrz.pl/?p=21493

 

lubuskie

 

Dofinansowanie w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”

„Lokalny Animator Sportu”

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 08.06.2021 r. zawarła Umowę nr 1367/06/21/LAS/JST o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.
Jest to wsparcie działalności Orlika przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Więcej o projekcie: https://projektorlik.pl/

 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Mały Strażak

Aż 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Nowogród Bobrzański uzyskało dofinansowanie  w wysokości 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację zadania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (część 2), tzw. Mały Strażak:
1. OSP Drągowina
2. OSP Kotowice
3. OSP Niwiska
4. OSP Nowogród Bobrzański
5. OSP Wysoka
6. OSP Urzuty

Więcej:  https://wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/lista-jednostek-zakwalifikowanych-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-0

Dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Informujemy, że w dniu 31.05.2021 r. została podpisana umowa nr 27/2021 z Wojewodą Lubuskim
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Maluch +” 2021.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 14.400 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Więcej o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=20897

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymała dotację w kwocie 15.000 zł

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymała dotację w kwocie 15.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – umowa dotacji nr D21276.

Więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/maly-strazak

Utworzenie terenu rekreacyjnego – budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska

Informujemy, że 18 maja 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem w Zaborze dokonała oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2021 – 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje kulturalną oraz rekreacyjną.

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzański pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska” został wybrany do realizacji.
Kwota dofinansowania: 57.267,00  zł

Więcej: http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,713,wyniki-naboru-12021.htmlMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański