Gospodarka Odpadami – dokumenty do pobrania

INFORMACJA – informujemy że od 1 marca 2015 odpady komunalne są przekazywane do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Wzór umowy w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z twojej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, musisz złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

Informujemy,  iż wykonawcą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z.o.o.
ul. Dąbrowskiego 10
66-010 Nowogród Bobrzański
tel. (68) 327 65 50
fax.: (68) 327 64 67
e-mail: mgzgkim@wp.pl
www.zgkimnb.pl

 

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Marszów 50 a

68-200 Żary

tel. 68 479 46 26

e-mail: zzo@marszow.pl

www.marszow.pl

 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) na terenie gminy Nowogród Bobrzański:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Klępina, ok. 200 m od granic Miasta Nowogród Bobrzański, w kierunku Zielonej Góry.

Właścicielem składowiska oraz PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański.Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN