Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033.

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) oraz na podstawie Zarządzenia nr 106/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2032, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 8 sierpnia 2023 r. do dnia 8 września 2023 r. w następujących formach:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
• w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański;
• osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim;
• w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: a.zapotoczna@nowogrodbobrz.pl;

2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 6 września 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/TN5VV2Q4uk

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.nowogrodbobrz.pl/;
• na stronie internetowej https://nowogrodbobrz.pl/;
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański: Biuro Obsługi Interesanta
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 6 września 2023 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2032. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 ankieta. Wyniki ankiety potwierdzają stosowność i potrzebę realizacji wskazanych w dokumencie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zdaniem ankietowanej przewidziane do realizacji projekty znacznie poprawią jakość życia na obszarze rewitalizacji. Wskazano, że zaproponowane projekty są skierowane dla wszystkich grup społecznych (w tym m.in. dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób z niepełnosprawnością, seniorów). Całościowe wyniki ankietyzacji znajdują się w załączniku do Sprawozdania.

Za pośrednictwem formularzy składania uwag łącznie wpłynęły 24 uwagi. Dziękujemy za udział konsultacjach!Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN