Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Nowogrodu Bobrzańskiego uchwały nr LXV/585/2023 z dnia 09.03.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033

Informacja - nagłowekOGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Nowogrodu Bobrzańskiego uchwały nr LXV/585/2023 z dnia 09.03.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033

W dniu 09.03.2023r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr LX/534/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Nowogród Bobrzański.
Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.
W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033.
Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 03.04.2023r. w formie elektronicznej na adres mailowy: a.zapotoczna@nowogrodbobrz.pl w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy.
Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 03.04.2023r.
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033!

Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy – Formularz_zgłoszeniowy_NB_
2. Obwieszczenie – Obwieszczenie
3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – 180522_Nowogród_Bobrzański_Diagnoza_GPR
4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – 11.2022 – Uch Nr LX_534_2022 wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji NB
5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji – Nr LXV_585_2023 przyst do gm prog rewitalizacjiMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN