Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Nowogród Bobrzański, 18 października 2021r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

    Na podstawie art. 89 oraz art. 90 § 2 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.:

zawiadamiam

   iż w dniu 28.10.2021r. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy      ul. Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się rozprawa administracyjna w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 0,999 MW” na części działki o nr ewid. 230/1obręb 0009 Klępina, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, woj. lubuskie”, które zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika inwestora BIOPROJEKT OZE Sp. z o.o. ul. Krzywa 3,                59-100 Polkowice, w celu umożliwienia wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie wszystkim stronom.

W związku z powyższym wzywam strony do wzięcia udziału w rozprawie osobiście lub przez pełnomoc-  nika. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone prowadzącemu rozprawę na piśmie, w formie doku-  mentu elektronicznego lub zgłoszone przez stronę do protokołu (art. 33 § 2 k.p.a.). Wzywam również do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy.

Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 k.p.a.).

 

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnejMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański