Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach: Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 przedmiotem konkursu są działania z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, mające na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujące:

1. Modernizację, remont, renowację budynków znajdujących się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną( budynki mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dąbrowskiego 14, 16),

2. uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (bulwar przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim).

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym doradzać w zakresie dostosowania infrastruktury do organizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi być ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ

b) Partner musi posiadać doświadczenie w organizowaniu działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie organizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim,

b) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,

c) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

d) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.).

e) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a) Spełnienie wymogów formalnych

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim – max. 30 pkt

c) Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III – max. 70 pkt. Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 02.09.2021 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl lub poprzez epuap lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu.

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela: Milena Karczewska tel. 517-886-269

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański