Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021r.

informacja- nowaWojewoda Lubuski – 15 kwietnia 2021r. – ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku.
W ramach konkursu wyznaczone zostały następujące priorytety:
1. Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii – z uwzględnieniem różnych form komunikacji:
a) Zwiększenie liczby godzin/rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego adresowanego do osób znajdujących się
w sytuacji kryzysowej.
b) Objęcie terapią indywidualną i grupową osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej związanej ze skutkami epidemii (osamotnienie, izolacja, stres,
problemy egzystencjalne, wychowawcze i in.).
c) Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym –
w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu.
2. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
a) Poprawa warunków bytowych i rozwój miejsc z możliwością pobytu całodobowego dla osób bezdomnych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia:
– zapewnienie pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej;
– doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.

b) Utworzenie i utrzymanie miejsc kwarantanny/izolacji dla osób bezdomnych.
c) Doposażenie placówek dla osób bezdomnych w:
– środki ochrony osobistej,
– sprzęt dezynfekujący,
– środki dezynfekujące.

Beneficjentami ofert mogą być wyłącznie klienci pomocy społecznej: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie (w zależności od wybranego priorytetu).

Termin składania ofert mija 07 maja 2021 roku.

Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami dostępna jest pod linkiem:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/komunikaty_wojewody

Celem Konkursu jest udzielenie pomocy adekwatnej do potrzeb, zasobów i możliwości, jak największej grupie potrzebujących.

Treść ,,Programu współpracy Wojewody Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi, w zakresie pomocy społecznej na lata 2017-2021″ dostępna jest pod linkiem:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/pliki_polityka_spoleczna

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański