Ogłoszenie o naborze rzeczoznawców

nabór na rzeczoznawców
W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze o powołanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów i sprzętu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ogłasza przyjmowanie do czasu odwołania naboru wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
– mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowogród Bobrzański
– złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:
• sołtys, lub
• izba rolnicza, lub
• związek zawodowy rolników, lub
• organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
• izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
• grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• adres do korespondencji,
• informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
• oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli jest wymagany,
• oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 517-886-283.

Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO
2. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę
3. Oświadczenie o stażu
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.07.2009 r. (w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania)Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański