„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

rozbudowa świtlic„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– nazwa: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

• cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie ilości dotychczasowych miejsc integracji społecznej oraz poprawa ich stanu i wyposażenia poprzez rozbudowę dwóch świetlic wiejskich w Klępinie i w Urzutach oraz rozbudowę swietlicy wiejskiej w Niwiskach w Gminie Nowogród Bobrzański.

• Opis operacji: W wyniku realizacji operacji w gminie Nowogród Bobrzański zostaną rozbudowane dwie świetlice wiejskie w miejscowości Klępina i Urzuty oraz przebudowana świetlica wiejska w Niwiskach. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie zlokalizowana będzie po stronie południowej obiektu i polegać będzie na wybudowaniu pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki. Razem zostaną dobudowane pomieszczenia o łącznej powierzchni 41,17 m2. Natomiast rozbudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Urzuty obejmuje wybudowanie sanitariatów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych i remont sceny. Łącznie w tym przypadku powstaną pomieszczenia o powierzchni 23,5 m2. Z kolei rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska obejmować będzie przebudowę dwóch pomieszczeń tj. sali spotkań i przedsionka o łącznej pow. 71,05 m2. W obiekcie tym w roku 2017 została przeprowadzona termomodernizacja, a w bieżącym roku zostaną wykonane sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON. Wszystkie w/w obiekty są bardzo rzadko wykorzystywane przez mieszkańców do wspólnych spotkań z uwagi na brak sanitariatów, a w przypadku Niwisk również z uwagi na brak sali spotkań. Wszystkie roboty budowlane będą przeprowadzane zgodnie
z projektami budowlanymi załączonymi do wniosku, co przyczyni się do trwałości obiektów i możliwości ich bezpłatnego udostępniania przez co najmniej 5 lat od płatności ostatecznej. Świetlice wiejskie będą służyły społecznościom lokalnym i nie będą generowały dochodu dla wnioskodawcy. Wszystkie działania w ramach realizacji operacji wynikają z potrzeb mieszkańców i zostały dokładnie zaplanowane, aby umożliwić mieszkańcom zaangażowanie w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego. Warto zaznaczyć, że to właśnie mieszkańcy sołectw Klępina, Urzuty i Niwiska nieustanie na swoich zebraniach oraz spotkaniach z Burmistrzem postulują o jak najszybsze wykonanie prac określonych w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Mają oni wiele pomysłów na aktywizacje społeczności lokalnych, tworzenie różnego rodzaju organizacji, w tym kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń. Jednak bez odpowiedniego zaplecza nie mogą oni realizować swoich pomysłów.

2. wartość projektu: 335.185,85 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 213.278,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotyp prowMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański