Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”

bony rozwojoweAgencja Rozwoju Regionalnego S.A jest Operatorem projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.  Z dniem 6 września br. został uruchomiony nabór do w/w projektu.

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego – subregion zielonogórski – powiaty:

 

 • krośnieński,
 • nowosolski,
 • świebodziński,
 • wschowski,
 • żagański,
 • żarski,
 • zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

NA CO

Lubuscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:

 • usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
 • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
 • usługi jednorazowe (egzamin).

Usługi rozwojowe są rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla małego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
 • dla średniego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:

 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:

 • pracownikach powyżej 50 roku życia,
 • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorcach działających w obszarze inteligentnych specjalizacji,
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 poz. 986) lub na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt. 22 tej ustawy,
 • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
 • przedsiębiorcach, w których co najmniej 1 pracownik zostanie objęty szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • pracownikach oddelegowanych przez Przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych, z których co najmniej 50 % stanowią kobiety.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN.

Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach projektu. Oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański