Strona Główna  >  Budżet gminy

Do poprzedniej strony


budżet gminy w 2004 r.

budżet gminy w 2005 r.

Informator budżetowy

Budżet gminy na 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.

Wykaz podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2006 r.

Budżet gminy na 2007 rok

wersja do druku | archiwum

Budżet gminy


Podstawowym aktem prawnym regulującym gminną gospodarkę finansową jest budżet gminy. Jest on planem dochodów i wydatków gminy, uchwalanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych, określa Rada Miejska. Projekt budżetu sporządza burmistrz, który ponadto zobowiązany jest do opracowania informacji na temat mienia komunalnego.

Projekt budżetu przygotowywany jest w oparciu o akty prawne regulujące zagadnienia finansowe w gminie tj.

1/ ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

2/ ustawę o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1990 r.

Ustawa o samorządzie gminnym określa, co stanowi dochód gminy :

Art. 54. 1. Dochodami gminy są :

1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy.

2) dochody z majątku gminy.

3) subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami gminy mogą być :

1) (skreślony)

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych.

3) Wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

4) (skreślony)

5) Spadki, zapisy i darowizny,

6) inne dochody.

Z kolei ustawa o finansach publicznych precyzuje, jak ma być skonstruowany budżet gminy.

Żeby utworzyć budżet, który zaspokajałby potrzeby mieszkańców gminy, podległych jednostek i zakładów budżetowych, konieczne jest rozeznanie wszystkich ich potrzeb.Dlatego też w pierwszej kolejności kierownicy gminnych jednostekbudżetowych opracowują plany rzeczowe zadań planowanychdo wykonania w danym roku, tworząc w ten sposób projekty planów finansowych. Również radni, a także przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy. Wszystkie materiały prezentujące potrzeby jednostek, zakładów budżetowych i mieszkańców składane są do skarbnika gminy w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie. W oparciu o wyliczone przez skarbnika kwoty planowanych dochodów, opracowywane są także zestawienia planowanychwydatków. Zestawienie trafia do burmistrza, któryna jego podstawie opracowuje projekt budżetu ( dopuszcza się opracowanie kilku wariantówprojektu budżetu ). Następnie projekt budżetu przesyłany jest do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowejw Zielonej Górze. Przygotowany w ten sposób projekt budżetu przedstawiany jest stałym komisjom rady, które odbywając posiedzenia formułująo nim opinie. Mogą zgłaszać propozycje wprowadzenia do budżetu nowego wydatku, zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie ( wskazując źródło jego finansowania ), bądź też mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przezburmistrza , który nanosi wszystkie poprawki.

Rada Miejska powinna uchwalić, tak opracowany budżet, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, tj. do 31 grudnia. W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym terminie, podstawą do prowadzenia gospodarki budżetowej w danym roku jest projekt budżetu.

Procedurę uchwalania budżetu ustalono uchwalą nr XLII/296/06 z dn.28.08.2006 r.Wprowadzono:2006-09-22 11:49:37przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-09-22 11:49:59przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.