Strona Główna  >  Władze i organizacja  >  Jednostki pomocnicze - sołectwa  >  Drągowina  >  Statut sołectwa

Do poprzedniej strony


wersja do druku | archiwum

Statut sołectwa


Uchwała Nr XVIII/100/04

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie: nadania statutu sołectwu Drągowina

--------------------------------------------

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póź. zm.) nadaje się statut sołectwu Drągowina o treści jak niżej:

STATUT

SOŁECTWA DRĄGOWINA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwaDrągowina stanowi samorząd mieszkańców wsi.

§ 2. SołectwoDrągowina jest jednostką pomocniczą gminy Nowogród Bobrzański, funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, statutu gminy oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3. SołectwoDrągowina obejmuje swoim obszarem działania wsie Drągowina i Sobolice.

§ 4. 1. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów oraz organizację wewnętrzną.

2.W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie, zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

3.Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy.

4.Rozstrzygnięcia organów gminy, dotyczące żywotnych spraw sołectwa, podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.

5. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

6. Granice terytorium sołectwa z określeniem przylegających sołectw ustala rada miejska odrębną uchwałą.

7. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienia lub podziału następuje z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze uchwały rady miejskiej pod następującymi warunkami:

1) z inicjatywy rady lub burmistrza, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z mieszkańcami granicznych sołectw, mającymi interes społeczno-prawny w zmianach granicy sołectwa;

2) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych zmianami terytorialnymi sołectwa.

Rozdział 2. Zadania sołectwa

§ 5. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.

2) kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców.

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i czystości.

2. Samorząd wsi realizuje swoje zadania, określone w § 5 ust.1 poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) sołectwa w ramach przyznanych ustawowo kompetencji,

b) budowy, utrzymania, konserwacji i remontów wiejskich urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych i kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej oraz innego mienia przekazanego w zarząd sołectwa,

c) planu zagospodarowania terenu wsi,

d) utrzymania porządku na terenie sołectwa,

e) innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia przez radę miejską.

2) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, a w szczególności:

a) planu zagospodarowania przestrzennego,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planu zagospodarowania wsi i rozwoju rolnictwa,

d) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, opiekuńczo- wychowawczych i innych – do potrzeb mieszkańców wsi,

e) zmian w zakresie obsługi, handlowej i usługowej mieszkańców wsi,

f) przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

g) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

h) wykorzystania funduszy przeznaczonych na opiekę społeczną,

3) wnioskowanie do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców wsi,

4) współuczestnictwo i współpraca w działalności rady miejskiej, a w szczególności z komisjami rady miejskiej oraz radnymi z terenu sołectwa w formie spotkań i dyżurów oraz umożliwienie kierowania określonych wniosków i postulatów.

3. Koszty i wydatki związane z realizacją zadań samorządu mieszkańców wsi mogą być pokrywane ze środków finansowych gminy i posiadanych na ten cel funduszy sołectwa.

4. Uchwały, podejmowane przez samorząd mieszkańców wsi, nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji w sprawach określonych w § 5 ust. 1 niniejszego statutu.

5. Uchwały i wnioski samorząd mieszkańców wsi przekazuje burmistrzowi, który zapewnia ich realizację i informuje samorząd o sposobie ich załatwienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

6. W przypadku odmowy realizacji lub braku odpowiedzi w terminie określonym w § 5 ust.5, samorząd mieszkańców wsi może wnieść sprzeciw do rady miejskiej gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięci naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia interesów mieszkańców.

7. Przewodniczący rady miejskiej lub jego zastępca, po zbadaniu sprawy, podejmuje interwencję wobec organu lub jednostki, która powinna uchwałę lub wniosek zrealizować. W razie bezskutecznej interwencji przewodniczący wnosi sprawę pod obrady rady miejskiej, która podejmuje odpowiednie decyzje.

§ 6. 1. Zadania określone w § 5 ust.2 samorząd mieszkańców realizuje również poprzez:

1) kształtowanie wspólnie z istniejącymi organizacjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszczawzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocysąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, propagowania gospodarności,dyscypliny społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych;

2) podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich;

3) zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży;

4) podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie.

2. Zadania określone w § 5 ust. 3 statutu realizowane są poprzez:

1) inicjowanie czynów społecznych;

2) przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi;

3) uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii;

4) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej;

5) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku;

6) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;

7) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia;

8) organizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

§ 7. Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może brać udział w tym postępowaniu odpowiedni organ samorządu, jeżeli jest on powołany z mocy przepisów prawa do załatwiania spraw z zakresu administracji.

§ 8. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi może nawiązać kontakty z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich organów.

§ 9. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2 – 3.

2. Rada miejska nie może bez zgody rady sołeckiej uszczuplić praw sołectwa do korzystania z mienia komunalnego. Sołectwo ma prawo pobierania opłat za korzystanie z tego mienia (dzierżawa, najem, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczać je na potrzeby sołectwa.

3. W przypadku przekazania sołectwu nowych składników mienia komunalnego, sposób ich korzystania określa uchwała rady miejskiej.

4. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności i użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, jako mienie gminne, pozostają nienaruszone.

§ 10. 1. Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi sprawuje rada miejska oraz burmistrz.

2. Burmistrz może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem.

3. Burmistrz może zawiesić w czynnościach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa lub nie wykonuje swoich obowiązków.

§ 11. 1. Fundusze samorządu mieszkańców wsi składają się z:

1) wydzielonych przez radę miejską środków finansowych w ramach swojego budżetu;

2) dobrowolnych wpłat;

3) środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,

4) opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

2. Plan finansowo-rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza zebranie wiejskie.

Rozdział 3. Organy samorządu mieszkańców wsi

§ 12. 1. Organami samorządu mieszkańców wsi są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys,

3) rada sołecka,

4) komisje stałe lub doraźne.

2. Kadencja organów samorządu wyszczególnionych w § 12 ust.1 pkt 2-4 trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Pierwsze zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady miejskiej.

§ 13. 1. Organy samorządu mieszkańców wsi obowiązane są dbać o

przestrzeganie zasad samorządności, demokracji, kolegialności i jawności.

2. Organy samorządu, co najmniej raz w roku, obowiązane są do składania na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności.

§ 14. 1. Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

2. Za wykonywanie czynności, związanych z pełnioną funkcją, sołtysowi przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości ustalonej przez radę miejską.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców wsi.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa,

posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez radę sołecką na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,

2) sołtysa,

3) burmistrza.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek organów i osób, o których mowa w § 16 ust. 1, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. W przypadku podjęcia przez mieszkańców sołectwa decyzji o konieczności zwołania zebrania wiejskiego, grupa inicjatywna zobowiązana jest zebrać podpisy 1/5 mieszkańców sołectwa w obecności członka rady sołeckiej.

5. Odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków wymaga złożenia przez sołtysa wniosku do burmistrza w celu zwołania zebrania wiejskiego.

§ 17. 1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 1/5 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zebranie może odbyć się w drugim terminie tego samego dnia pół godziny później, bez względu na liczbę mieszkańców w nim uczestniczących.

2. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.

3. Decyzje na zebraniu wiejskim zapadają zwykła większością głosów (liczba głosów „za” jest większa od połowy ważnie oddanych głosów ).

4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 18. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał, wyrażenie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 5 ust.1 statutu;

2) realizacja zadań określonych w § 5 ust.1, § 5.ust.2, § 6 ust.1 statutu;

3) wybór oraz odwołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz komisji stałych i doraźnych;

4) występowanie do burmistrza lub rady miejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego;

5) ocena działalności sołtysa i rady sołeckiej, a także stałych i doraźnych komisji;

6) upoważnianie sołtysa do wykonywania określonych w upoważnieniu czynności;

7) upoważnianie rady sołecką do pełnienia roli stałego komitetu czynów społecznych oraz wykonywania innych czynności,

8) wyrażanie zgody na uszczuplenie prawa sołectwa do korzystania z mienia komunalnego;

9) zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowy;

10) ustalanie regulaminu obrad.

2. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, który jest jednocześnie przewodniczącym rady sołeckiej lub inna osoba wyznaczona przez zebranie.

§ 19. Szczegółowe zasady obradowania na zebraniu wiejskim ustala regulamin ustalony przez to zebranie.

§ 20. 1. Sołtys jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców wsi.

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

3. Do zadań sołtysa należy:

1) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji samorządowej;

2) reprezentowanie na zewnątrz samorządu mieszkańców wsi, zwłaszcza wobec organów gminy;

3) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności zlecone przez to zebranie;

4) może zawierać z upoważnienia:

a) burmistrza i rady miejskiej – porozumienia w sprawie dysponowania określonymi składnikami majątkowymi przekazanymi przez gminę,

b) zebrania wiejskiego – porozumienia w sprawie wspólnego wykorzystania lub udostępnienia mieszkańcom sołectwa obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek i organizacji.

5) prowadzenie zebrań wiejskich;

6) informowanie mieszkańców o realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku;

7) składanie sprawozdań z działalności finansowej sołectwa skarbnikowi gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej;

4. Sołtys:

1) może uczestniczyć w pracach rady miejskiej bez prawa głosowania;

2) otrzymuje za udział w pracach organów rady miejskiej zryczałtowaną dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez radę.

§ 21. 1. Rada sołecka jest organem wspomagającym sołtysa i składa się z 5 członków, łącznie z sołtysem.

2. Zebranie wiejskie może ustalić inną ilość członków rady sołeckiej, lecz nie może liczyć mniej niż 3 członków.

§ 22. 1. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach rady sołeckiej uczestniczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą być także zaproszone inne osoby, których udział rada uzna za wskazany lub konieczny.

2. O posiedzeniach rady sołeckiej zawiadamia się miejscowych członków rady.

3. Uchwały rady sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 23. 1. Do właściwości rady sołeckiej należy:

1) zwoływanie zebrań wiejskich, ustalanie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad, informując o tym mieszkańców co najmniej na 5 dni przed terminem zebrania;

2) zapraszanie na zebranie wiejskie przedstawicieli władz gminy, odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz przygotowywanie projektów uchwał, opinii i wniosków;

3) opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektu programu pracy samorządu;

4) występowanie wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego;

5) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego, udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy sołtysowi;

6) w ramach udzielonych upoważnień pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych;

7) współdziałanie z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządowych w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 24. 1. Zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym i zwykłą, większością głosów powołuje stałe i doraźne komisje w składzie 3-7 osób.

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz inne osoby, którym powierzone zostanie wykonanie określonych funkcji i zadań komisji.

3. Do zadań komisji należy:

1) prowadzenie działalności organizatorskiej;

2) badanie i opracowanie spraw zleconych przez zebranie wiejskie i sołtysa;

3) współdziałanie z radą miejską, organizacjami społecznymi i zawodowymi;

4) organizowanie i prowadzenie określonej działalności kontrolnej;

5) przedstawianie informacji i sprawozdań ze swojej działalności na zebraniu wiejskim.

4. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.

5. W przypadku gdy powołana zostanie komisja rewizyjna wykonuje ona ponadto następujące czynności:

1) kontroluje działalność sołtysa i rady sołeckiej oraz gospodarkę środkami finansowymi i przekazanym w dyspozycję majątkiem komunalnym;

2) w razie stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej kontroli, niezgodności ze statutem lub innymi przepisami prawa komisja niezwłocznie informuje zebranie wiejskie oraz burmistrza.

Rozdział 4. Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 25. 1. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do rad gmin, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje burmistrz określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza jej przewodniczącego spośród mieszkańców sołectwa.

2. Zarządzenie burmistrza w powyższej sprawie powinno być podane do

wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 26. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 27. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom sołectwa według zasad ustalonych dla wyboru rad gmin.

§ 28. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących na zebraniu wiejskim mieszkańców.

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie wyborów,

3) przeprowadzenie wyborów,

4) obliczenie głosów,

5) sporządzenie protokołu,

6) ogłoszenie wyników wyborów,

3. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz samorządu.

4. Z wykonania swoich czynności komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) skład komisji z podziałem funkcji,

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu,

3) ilość kandydatów do organów samorządu,

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

6) wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządu. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 29. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydaci do organów sołectwa muszą posiadać czynne prawo wyborcze i być mieszkańcami sołectwa.

3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności.

4. Komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności oraz dokonując ich oznaczenia.

5. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.

6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostaje nieskreślone.

7. Głos jest nieważny jeżeli:

1) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,

2) zawiera większą ilość nieskreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,

3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję wyborczą.

Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienia innych zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

8. Zasadę określoną w § 7 pkt 1 nie stosuje się, gdy:

1) na sołtysa kandyduje jedna osoba

2) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle osób, ile jest miejsc w radzie.

Karta całkowicie lub częściowo przekreślona w tym przypadku uznawana jest jako głos oddany przeciwko kandydatowi.

9. Wybory na sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie.

10. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów ( ponad połowę ). W przypadku gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się wybory ponownie aż do skutku.

11. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów ( większość zwykła ). W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych osób na członków rady, przeprowadza się wybory ponownie aż do skutku.

12. Odwołanie sołtysa i członków rady przed upływem kadencji następuje w tym samym trybie co wybór.

13. .Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego przez radę sołecką.

14. W przypadku niepodjęcia czynności przez nowowybranego sołtysa, burmistrz zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.

§ 30 . W sprawach nieunormowanych w statucie, decyzję podejmuje zebranie wiejskie.

§ 31. 1. Mandat sołtysa i członka rady wygasa w przypadku:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się,

3) odwołania przed upływem kadencji,

4) utraty prawa wybieralności.

2. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające do organów samorządu mieszkańców wsi.

3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 26-30.

Rozdział 5. Gospodarka finansowa sołectwa

§ 32.Środki finansowe sołectwa stanowią dochody określone w § 11.

§ 33.1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale rady miejskiej.

§ 34. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego.

2. W przypadku nieobecności sołtysa, rada sołecka wyznacza spośród swojego grona, na czas jego nieobecności, osobę do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa.

3. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

4. W celu kontroli gospodarki finansowej sołectwa, zebranie wiejskie może powołać komisję rewizyjną.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 35.Zmiany statutu dokonuje rada miejska z własnej inicjatywy, na wniosek burmistrza lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 36. Interpretację statutu przeprowadza rada miejska.

§ 37. Traci moc statut nadany uchwałą Nr XXVII/153/97 Rady Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański z dnia 11 września 1997 r.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Wprowadzono:2006-03-08 12:20:20przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-03-08 12:20:30przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:17 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.