Strona Główna  >  Przetargi

Do poprzedniej strony


Rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż nieruchomości w 2006 r.

Rozstrzygniecia przetargów na inwestycje,

,..

..

.

Przetarg na dostawę paliwa do MGZGKiM w Nowogrodzie B.

Inf. o wyborze oferty na prace zwiazane ze wzmocnieniem więźby dach. kościoła w Kotowicach

III Przetarg na sprzedaż budynku po byłej SP w Niwiskach

Przetarg na sprzedaż nieruch. niezabudowanych przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie B.

Przetarg na sprzedaż lokalu nr 4 przy ul. Młyńskiej w Nowogrodzie B.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Przybymierzu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabud. przy ul. 1 Maja w Nowogrodzie Bobrz.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabud. w Urzutach

Przetarg na udział w gruncie pod zabud. garaż. ul. Winiary w Nowogrodzie B.

Budowa oświetleń drogowych na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański

wersja do druku | archiwum

Przetargi


Przepisy ustawy z dn. 10 czerwca 1994 r. - Ustawa o zamówieniach publicznych ( Dz.U. Nr 72 poz.664 ) określają w jakich przypadkach rozpoczyna się procedurę przetargową oraz regulują sposób jej przeprowadzenia.

W art. 20 a w/w ustawy mówi się:

1. W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający jest obowiązany a w przypadku zamówień publicznych poniżej tej kwoty - może powołać komisję przetargową.

2. Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych ( rzeczoznawców ).

Szczegółowe zasady powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. W oparciu o to rozporządzenie, członków komisji powołuje i odwołuje na podstawie swojego zarządzenia kierownik jednostki. W Urzędzie Miejskim jest nim burmistrz. Pracami komisji kieruje przewodniczący powoływny i odwoływany przez burmistrza. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji powoływany przez burmistrza spośród członków komisji. Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania i po zatwierdzeniu przez burmistrza regulaminu pracy komisji przetargowej. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy i ogłoszeniu o wyniku postępowania.Wprowadzono:2005-06-10 13:18:06przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2005-06-10 13:18:22przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.