Strona Główna  >  Informacje niepublikowane

Do poprzedniej strony


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

wersja do druku | archiwum

Informacje niepublikowane


Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest realizowany

- poprzez prawo wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumantów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym),

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej),

- poprzez terminale informacyjne (infomaty),

- udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP w trybie ustawy, może być udostępniona na wniosek w formie ustnej lub pisemnej.

2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje pisemny wniosek (art. 10).

4. Informacja, o której mowa w pkt. 3, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", nie później jak w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14 ust.1).

5. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca w ciągu 14 dni powiadamiany jest o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6. Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie informacji na dyskietkę 3,5 cala.

7. W przypadki informacji wymagających przetworzenia, wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15 ust.1). Wnioskodawca w ciągu 14 dni od złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność(ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna i inne).

2. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16 ust.2 pkt.1).

3. W przypadku niektórych informacji publicznych np. dotyczących zarobku geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania. Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualna odpłatność.

Tryb odwoławczy

Podmiotowi, któremu odmówiono informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności, lub np. powołaniem się na ochronę danych osobowych przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o udostępnienie takiej informacji.


Wprowadzono:2006-03-03 12:13:06przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-03-03 12:13:26przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.