Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Skibice

7.09.2021r. (wtorek) o godz.1830  pod wiatą odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Skibice.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.

Sołtys sołectwa Skibice Edwin Pasławski

XLI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskie Nowogrodu Bobrzańskiego zwołuje XLI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się  31 sierpnia 2021 r. /wtorek/ o godz.  16:00 w sali Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Sawicki

 

Transmisje z sesji na żywo dostępne są na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/58/gmina-nowogrod-bobrzanski

Klauzula informacyjna: Klauzula sesja Rady Miejskiej

Nagrania archiwalne (przed 01-07-2021r) nadal dostępnie będą na kanale YouTube Nowogrodu Bobrzańskiego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCXL5OtcR1646xyqnpJj9Bvg

Remont budynku przy ulicy Nad Bobrem 9

 

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 23.06.2021 r. podpisała umowę nr BSK/21/21/0002013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie budynku mieszkalnego znajdującego się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nad Bobrem 9.

Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą: 219.522,74 zł, a BGK udziela wsparcia w kwocie 175.618,19 zł.

Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Urzuty

INFORMACJA

Gminna Spółka Wodna w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w miesiącach sierpień- wrzesień, będzie wykonywała konserwację rowów melioracyjnych
w miejscowości Urzuty : – przy następujących działkach:
176/1, 177/5, 179/4, 162/5, 192, 192/3, 193/1, 193/5, 204, 204/1, 205, 203/1, 203/2, 202, 202/1, 259/2, 260/10, 260/11, 260/13, 253/2, 258, 257/1, 256/2, 381, 381/3, 380, 380/3, 379, 379/2, 379/3, 306/2, 306/3, 311, 311/3, 312, 312/1, 313/4, 313/5, 313/3, 313/6, 314, 314/1, 315/6, 315/7

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt tel. 791 666 309

Z upoważnienia Zarządu GSW w Nowogrodzie Bobrzańskim
Kierownik Gminnej Spółki Wodnej Artur Chlebek

 

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Łagoda

 20.09.2021r. (poniedziałek) o godz.1800 na placu zabaw w Łagodzie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Łagoda.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 Sołtys sołectwa Łagoda  Beata Najgebauer

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Drągowina

27.08.2021r. (piątek) o godz. 1900 na boisku do piłki plażowej przy ulicy Kościelnej odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Drągowina.

Tematem zebrania będzie zmiana wydatków z funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Drągowina Dorota Szmit

Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Przybymierz

informacja- nowaInformacja Gminnej Spółki Wodnej w Nowogrodzie Bobrzańskim dot. konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowości Przybymierz.

Komunikat USC

W dniu 17.08.2021r. Urząd Stanu Cywilnego ewidencja ludności i dowodów osobistych będzie czynny do godz. 12.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach: Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 przedmiotem konkursu są działania z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, mające na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujące:

1. Modernizację, remont, renowację budynków znajdujących się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną( budynki mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dąbrowskiego 14, 16),

2. uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających z programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (bulwar przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim).

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym doradzać w zakresie dostosowania infrastruktury do organizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi być ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ

b) Partner musi posiadać doświadczenie w organizowaniu działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie organizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim,

b) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,

c) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

d) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.).

e) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a) Spełnienie wymogów formalnych

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim – max. 30 pkt

c) Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III – max. 70 pkt. Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 02.09.2021 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl lub poprzez epuap lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu.

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela: Milena Karczewska tel. 517-886-269

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WYSOKA

baner-zebrnaie

UWAGA!!!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WYSOKA

Dnia 19.08.2021 r. o godz. 18.00. w świetlicy wiejskiej w Wysokiej odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie budżetu sołeckiego.

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie wiejskie sołectwa Krzywa

baner-zebrnaie

UWAGA

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 statutu sołectwa, dnia 15.08.2021r. (niedziela) o godz.1700 na placu zabaw (pod wiatą) w Krzywej odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Krzywa.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Krzywa     Olimpia Kalita

Nabór wniosków w ramach FIO.

informacja- nowaPrzypominamy- o trwającym naborze wniosków w ramach FIO, który przeznaczony jest m.in. dla Stowarzyszeń, Fundacji, Klubów Sportowych, grup nieformalnych.

Link do dokumentów: https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/index.php/dokumenty-konkursowe/

Link do strony projektu: https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/

 

 

 

 

 

 

Informacja o naborze wniosków o powierzenie grantu.

informacja- nowaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze informuje o ogłoszonym naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2021/G dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego pn. „Włączamy do działania”.

Poniżej link, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowego naboru:
http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,712,nabor-12021g-w-ramach-przedsiewziecia-411-wsparcie-dla-wlaczenia-spolecznego.html

 

 

UWAGA! Mobilny ambulans!

Drodzy Mieszkańcy.

W Gminie Nowogród Bobrzański funkcjonuje powszechny punkt szczepień i punkt szczepień w przychodni lekarskiej, tym razem proponujemy mobilną formę szczepień, aby ułatwić Państwu dostęp do szczepionek.
Mobilny punkt szczepień to profesjonalnie wyposażone kontenery, ambulanse, które przyjeżdżają do wskazanych miejsc.

W naszej gminie możliwość zaszczepienia w mobilnym punkcie szczepień będzie 14 sierpnia 2021r. (sobota) w podanych miejscowościach i godzinach:
8.00-8.30 Dobroszów Wielki ul. Lipowa (plac zabaw)
9.00-9.30 Klępina ul Jagodowa ( sala wiejska)
10.00-10.30 Drągowina ul. Długa (plac zabaw)
11.00-11.30 Przybymierz ul. Klubowa 2 (sala wiejska)
12.00-12.30 Kotowice ul. Kościelna 2 ( sala wiejska)
13.00-13.30 Niwiska ul. Szkolna 4 (sala wiejska)
14.00-14.30 Pierzwin ul. Sportowa 1 (sala wiejska)
15.00-15.30 Bogaczów ul. Ptasia 5 (sala wiejska)

Serdecznie zapraszamy!

*bez wcześniejszej rejestracji

Serdecznie gratulujemy

koło Wyrażając uznanie dla wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na terenie Powiatu Zielonogórskiego, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiły nabór wniosków o przyznanie statuetki „Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 2021”.

Mamy zaszczyt poinformować, iż Laureatem Statuetki ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 2021″ zostało:

Koło Gospodyń Wiejskich w Pierzwinie – Kamionce (gm. Nowogród Bobrzański).

Serdecznie gratulujemy.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański