OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Informacja - nagłowekUWAGA!!!
OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), informujemy właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, iż są obowiązani do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Rejestr jednostek posiadających ww. zezwolenie na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański znajduje się na stronie: https://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/10790_REJESTR.pdf

 Miasto nad Bobrem tel.(68) 329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN